# Sample Title/Composer Performer Time
1 Wings of the Eagle
Seiichi Kyoda
14:14:39
2 Rising Sun
Kiyoshi Yoshida
14:13:07
3 Winter Dance
Seiichi Kyoda
14:13:46
4 First Image
Seiichi Kyoda
14:11:18
5 Flowers
Kiyoshi Yoshida
14:14:27
6 The Luck Spirit
Kiyoshi Yoshida
14:13:47
7 Neyuki
Seiichi Kyoda
14:14:27
8 Forest
Chihiro Miyauchi
14:09:58
9 Tsugaru
Seiichi Kyoda
14:15:48
10 Midare Uchi
14:11:34
11 Konjaku Monogatari
Eri Sugai
14:15:03
12 Wooden Ship
Seiichi Kyoda
14:13:29